Bestuursakkoord 2013-18

CD&V, Groen, SP.a bereikten volgend akkoord voor de komende bestuursperiode

(van 2013 tot 2018):

 

1. SAMENWERKING

Vanaf 1 januari 2013 nemen CD&V, Groen en Sp.a samen bestuursverantwoordelijkheid op. Zoals beschreven in deze beknopte versie van ons programma gaan we de uitdaging aan een evenwichtige politiek te voeren van en voor Oud-Turnhout met als voornaamste krachtlijnen:

  1. Het welzijn en de veiligheid van al onze burgers
  2. De eigenheid van de gemeente behouden in alle domeinen
  3. Het behoud van de gezonde financiën

Het beleid wordt in al zijn domeinen gedragen door volgende basisprincipes:

  1. Duurzaamheid
  2. Sociale en rechtvaardige samenleving
  3. Transparante en open communicatie

Dit politiek akkoord wordt verder uitgewerkt in de beleidsplannen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

2. ONZE BESTUURSSTIJL

We vertrekken vanuit vier hoofdlijnen:

? Lange termijn visie en planning:Aan de hand van een beredeneerde en uitgestippelde meerjarenplanning de projecten spreiden in de tijd en toetsen op hun haalbaarheid. Plannen dienen continu te worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

? Horizontale beleidsvoering:Om het collegiale bestuur mede vorm te geven, wordt het beleid vanuit verschillende invalshoeken getoetst. De ambtenaren hebben een eigen opdracht en verantwoordelijkheid in de beleidsvoorbereiding. Zij worden betrokken bij het werk van het college van burgemeester en schepenen en bij de werkgroepen. Voor alle beleidsdomeinen doen we een duurzaamheids- en sociale toets.

? Waardering van de raadsleden:Een echte samenwerking tussen het schepencollege en de gemeenteraad is het fundament voor de waardering van het individuele raadslid. De raadsleden beschikken over de nodige faciliteiten om als volwaardige partners aan de besluitvorming en het concrete beleid deel te nemen. De werkgroepen moet nieuw leven worden ingeblazen. De afgevaardigden in intercommunales informeren de gemeenteraad over de essentiële beslissingen.

? Openheid:We werken aan verbetering van de inspraak van de burger en de adviesraden, en blijven er over waken dat elke inwoner een correcte behandeling krijgt door de ambtenaren en door de politici.

3. INSPRAAK

Een goede communicatie moet de betrokkenheid van iedereen bij het beleid verhogen. Ruime inspraak vooraf is beter dan uitleg achteraf. De werkgroep informatie en inspraak stuurt het beleidsproces mee aan. Grote aandachtspunten zijn een hedendaags onthaalbeleid en een klantvriendelijke één-loketfunctie.

4. CULTUUR

We streven naar een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid door rekening te houden met de inbreng van de verenigingen, de cultuurwaarden, de verwachte populariteit van de evenementen en/of de betaalbaarheid ervan. Kunstbeleving in het onderwijs is belangrijk en daarnaast steunen we ook die activiteiten die de samenhorigheid van onze gemeenschap kunnen vergroten.We onderzoeken de inrichting en het behouden van een laagdrempelige bibliotheek, met het doel om cultuureducatie en leesmotivatie maximaal te stimuleren.

5. TOERISME

De aanwezige landbouw en onze prachtige natuur vormen in combinatie met het stiltegebied en trage wegen een meerwaarde voor onze gemeente. De aanwezige en nog uit te breiden fiets- en wandelwegen zijn belangrijke toeristische troeven. Ze zetten de eigenheid van ons dorp in de verf.Met de ondersteuning van het gemeentebestuur kunnen het Hofke van Chantraine en het BC De Liereman trekpleisters blijven. Kansen tot regionale samenwerking moeten maximaal worden benut.

6. JEUGD

Jongeren krijgen de nodige steun om zich ten volle te ontplooien. De jeugdraad is de spreekbuis voor de Oud-Turnhoutse jeugd. We zoeken alternatieven voor het huidige jeugdhuis. De rol van het Zweepes Ven voor het bredere jeugdwerk werken we verder uit. Verder moeten er voldoende en veilige speelmogelijkheden op de pleintjes zijn. We bevorderen het jeugdwerk van en voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. We ondersteunen het jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden met onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

7. SPORT

We ontwikkelen een visie voor de uitbouw van het sportcentrum De Hoogt. Naast de competitiesport zal er ook de nodige aandacht zijn voor school- en recreatiesport. We streven naar een maximale deelname en dat betekent: oog hebben voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en extra aandacht voor doelgroepen zoals senioren en mensen met een handicap.Naast de infrastructuur verdient ook de sportwerking zelf onze aandacht. Sportclubs ondersteunen we vooral op materieel en logistiek vlak, waarbij het initiatief op de eerste plaats bij de clubs zelf moet liggen. Samen met de adviesraden zal een activiteitenplan opgesteld worden.

8. ONWIKKELINGSSAMENWERKING

Streven naar rechtvaardigheid betekent dat een lokaal bestuur ook aandacht heeft voor internationale solidariteit. "Denk globaal, handel lokaal", blijft een heel zinvol uitgangspunt. Keuzes die we hier maken, hebben namelijk invloed aan de andere kant van de wereld. Eerlijke handel, waardig werk, goede gezondheidszorg, ? geeft de mensen in het Zuiden kansen om zelf hun ontwikkeling in handen te nemen en voorkomt armoede. Het is dan ook de taak van een lokale overheid om hieromtrent te sensibiliseren, te informeren en participatie aan een Noord-Zuidbeleid te blijven stimuleren.De 0,7% norm van de uitgaven van de gewone dienst uit de laatst gekende rekeningcijfers blijft behouden. We houden de erkenning als Fair-Trade gemeente verder op de sporen. De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking vervult bij dit alles een coördinerende rol.

9. SOCIAAL BELEID

Elke burger heeft recht op een menswaardig bestaan, gelijke start- en groeikansen. Het OCMW en de gemeente coördineren samen het lokaal sociaal beleid. Dit resulteert in de opmaak en de uitvoering van een gezamenlijk gedragen actieplan. Een plan dat voorziet in een dienstverlening op maat van de bevolking, waarbij het bestrijden van kansarmoede, het verbeteren van de woonkwaliteit en het bevorderen van het welzijn in het algemeen, belangrijke uitdagingen zijn.We creëren en ondersteunen bijkomende kinderopvang, en werken aan een betere huisvesting van senioren. De woonzorgcampus zal een centrale rol vervullen in het sociale beleid van de gemeente.

10. RUIMTELIJKE ORDENINGHet groenboek van het Beleidsplan Ruimte stelt een nieuwe ruimtelijke visie op Vlaanderen voor. Een visie die de stedelijkheid van Vlaanderen benadrukt zonder de mensenmaat te willen aantasten. Ook in Oud-Turnhout is de tijd rijp om verder na te denken over hoe we als gemeente kunnen omgaan met de dualiteit tussen de toenemende verstedelijking en de waardevolle open ruimte op ons grondgebied. Het is nodig om een goed ruimtelijk beleid te voeren met een duidelijke visie op de gewenste duurzame ruimtelijke ontwikkeling en oog voor de ruimtelijke kwaliteit. De ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten zoals wonen, landbouw, natuur, industrie, sport en recreatie dienen tegen elkaar afgewogen. Het grond- en pandenbeleid zal als instrument mede ingezet worden in de ruimtelijke planning om de doelstellingen van het woonbeleid van de gemeente mee tot uitvoering te brengen.

11. OPENBARE WERKEN

Er dient een blijvende aandacht besteed te worden aan het openbaar wegennet, met inbegrip van fiets- en voetpaden, rioleringswerken, bouw- en verfraaiingswerken, alsook groenvoorzieningen binnen de gemeente. Minder hinder is een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van openbare werken. Duidelijke coördinatie van de plannen en uitvoering van werken met alle betrokken partijen. De dienst openbare werken steunt op twee belangrijke pijlers: een ploeg ervaren medewerkers en een degelijk onderhouden machinepark.De gemeentelijke voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid komt ook tot uiting bij (ver)bouwprojecten. We kijken niet enkel naar de huidige normen, maar waar mogelijk houden we ook rekening met toekomstige normen. Bij investeringen kijken we niet enkel naar de impact op de lopende begroting maar ook op deze van de volgende jaren.

12. NATUUR

Het afgesloten raamakkoord tussen de landbouw en Natuurpunt met betrekking tot de Liereman en omgeving voeren we verder uit, maar onder de regie van VLM. Oud-Turnhout moet een groene gemeente blijven. Het gemeentebestuur maakt werk van streekeigen groenvoorzieningen in de woongebieden en voert de decretale verplichte pesticidenreductie uit.

13. DUURZAAMHEID

Duurzame ontwikkeling gaat om het respect voor mensen, voor de aarde en voor toekomstige generaties. Duurzaamheid vereist dus per definitie globale inzichten en een lange termijn denken. Elke schepen is (wat zijn bevoegdheden betreft) verantwoordelijk voor de uitvoering van dit horizontaal gedragen duurzaam lokaal beleid. De aanbevelingen uit de "duurzaamheidsspiegel" vormen daartoe de basis. We stellen een lokaal klimaatplan op met meetbare en controleerbare doelstellingen en we streven naar 30% CO2-besparing tegen 2020 conform de Vlaamse en Europese doelstellingen. Instappen in de "Burgemeestersconvenant" is daarbij een hulp- en informatiebron. We zetten in op hernieuwbare energie en moedigen privé initiatieven aan. We nemen onze verantwoordelijkheid op in de strijd tegen wateroverlast en voeren een strikt handhavingsbeleid op het vlak van milieu- en de bouwvergunningen.

14. AFVAL

Het uitgangspunt moet blijven "de vervuiler betaalt". Het beleid (ook intern) moet nog meer nadruk leggen op preventie en hergebruik. Diftar blijft behouden. Initiatieven van inwoners voor het zelf composteren moedigen we aan evenals de promotie van hergebruik. Het goed sorteren van afval blijft een belangrijk aandachtspunt. Een goede samenwerking met de IOK is nodig om eenzelfde preventie- en afvalbeleid te bekomen in de hele regio. Punt van aandacht blijft de inplanting van het containerpark.

15. LAND- EN TUINBOUW

Land- en tuinbouw horen hun rol te kunnen spelen en het is een verplichting vanuit het beleid om voldoende te communiceren met de sector en terug te koppelen. Het afgesloten raamakkoord hoort ook aan de land -en tuinbouw een positieve boost te geven. We onderzoeken de mogelijkheden voor duurzame/biologische landbouw en we ondersteunen actief de initiatieven rond hoeveverkoop in onze gemeente.

16. KMO EN ECONOMIE

Het bestuur ondersteunt iedereen die initiatief neemt. Ondernemers die Oud-Turnhout economisch vooruit helpen en instaan voor werkgelegenheid (met aandacht voor de tewerkstelling van kansarmen) verdienen alle steun. KMO's, landbouwbedrijven en particulieren moeten met hun vragen terecht kunnen bij de gemeente en worden eventueel doorverwezen naar andere bevoegde diensten. Als gemeentebestuur maken we ook hier werk van een efficiënte gemeentelijke dienstverlening wat specifieke vragen van ondernemers betreft.Er moeten oplossingen komen voor de problematiek van de zonevreemde bedrijven.

17. MOBILITEIT

Elke gemeente wordt met mobiliteitsvraagstukken geconfronteerd. Kwaliteitsvolle en toegankelijke mobiliteit is een basisvoorwaarde voor een gezonde en milieuvriendelijke gemeente. Binnen de veelvuldige initiatieven rond woon-werkverkeer en mobiliteitsproblemen allerhande neemt dan ook hier de gemeente haar verantwoordelijkheid op. Bij het zoeken naar gepaste antwoorden op die vraagstukken zullen fiets en openbaar vervoer steeds bijzondere aandacht krijgen. Mensen overtuigen om over te stappen op duurzame vervoermiddelen blijft namelijk een grote uitdaging, die maar kan slagen als er voldoende sterke alternatieven voor het autoverkeer voorhanden zijn en de informatie hierover ruim verspreid en vlot toegankelijk is.

18. HUISVESTING

Oud-Turnhout wil dat iedereen zich een betaalbare en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven. Dit wordt de grote uitdaging voor de komende jaren. Dat betekent een voldoende groot aanbod aan betaalbare woningen zodat mensen in ons eigen dorp kunnen blijven wonen. Daarnaast pakken we de leegstand en de verkrotting aan. We zetten dan ook in op het verbeteren van de kwaliteit van woningen. Investeren in huisvesting voor ouderen en gehandicapten blijft hoog op onze actielijst staan. De realisatie van de woonzorgcampus zal het aantal betaalbare seniorenwoningen flink doen toenemen.

19. FINANCIEN

Het college van burgemeester en schepenen zal een financiële politiek voeren die een gezonde zuinigheid koppelt aan een juiste inkomenspolitiek, in evenwicht met een beredeneerd uitgavenbeleid.Er wordt gestreefd om, rekening houdend met de bijkomende lasten en verplichtingen van de hogereoverheden, en gekoppeld aan een maximale dienstverlening, de belastingen op een zo laag mogelijk niveau te behouden. Bij het beheer van de gemeentelijke portefeuille hebben we oog voor de ethische aspecten.

20. PERSONEEL

Medewerkers motiveren kan door hen de ruimte te geven initiatief te nemen. Alle personeel dient daarvoor voldoende mogelijkheden en ondersteuning te krijgen.De vorming en de bijscholing van onze personeelsleden wordt aangemoedigd. Een goede organisatie van het technische personeel en van het administratieve korps is onontbeerlijk.

21. VEILIGHEID / POLITIE

Door aandacht te schenken aan veiligheid in al zijn facetten en domeinen, geven we burgers een groter veiligheidsgevoel.Een voornaam aspect van veiligheid is het verbeteren van de verkeersveiligheid door een adequaat mobiliteitsbeleid. Preventie en sensibilisering zijn de eerste stappen, maar indien nodig moet er ook opgetreden worden door de politie. Duidelijkheid en eenvormigheid in de regelgeving en signalisatie moeten hierbij helpen. Een consequente aanwezigheid en een constructieve inbreng vanwege het bestuur binnen de politiezone moet leiden tot een degelijk preventief optreden waar mogelijk, en tot een repressief optreden waar noodzakelijk.De politie moet mede op aangeven van de gemeente accuraat en efficiënt optreden. Dat betekent ook snel reageren op signalen en meldingen.

22. ONDERWIJS

Onderwijs is niet louter kennisvergaring met het oog op een latere loopbaan. Onderwijs moet ook een voorbereiding zijn op het dagelijkse leven in de maatschappelijke werkelijkheid. Een lokaal onderwijsbeleid moet daarom alle kinderen uit Oud-Turnhout zoveel mogelijk kansen bieden zich optimaal te ontplooien. De unieke, netoverstijgende samenwerking binnen SCHOT, de Oud-Turnhoutse scholengemeenschap, willen we dan ook bestendigen en verstevigen. We blijven ijveren voor vormen van samenwerking tussen SCHOT en het buitengewoon onderwijs. Uitbreiding van een kwaliteitsvolle en betaalbare voor- en naschoolse opvang is essentieel. Kinderen worden van jongsaf aangemoedigd om te participeren, om hun eigen mening te uiten en om hun kinderrechten in de school maar ook in de gemeente te realiseren.

23. SAMENWERKING MET BEERSE, TURNHOUT EN VOSSELAAR = STADSREGIO

Dertien jaar geleden hebben de besturen van de stadsregio Turnhout zich verenigd om samen meer slagkracht te ontwikkelen. Voor het plannen van voorzieningen en infrastructuur, het maken van afspraken met bovenlokale actoren (De Lijn, ziekenhuizen, ?), het aantrekken van Europese steun, houdt een bovenlokaal of stadsregionaal perspectief een belangrijke meerwaarde in.Een deel van de gemeentelijke taakstelling inzake wonen, mobiliteit en sociale economie wordt vandaag uitgevoerd door medewerkers van de stadsregio (dienstverlening inzake wonen, uitbouw sociale economie). Het is belangrijk om deze dienstverlening te verankeren in de gemeentelijke meerjarenplanning.Tijdens de komende bestuursperiode kan de stadsregio een bijkomende meerwaarde ontwikkelen voor de aangesloten gemeenten op het thema 'ruimtelijke planning'.De stadsregio wil de komende jaren ook een voortrekkersrol vervullen in het verder ontwikkelen van de regio tot een duurzame regio;Tot slot biedt het niveau van de stadsregio de gepaste schaal voor de uitbouw van shared services (het delen van personeel tussen gemeenten op ondersteunende diensten).