Weer fouten in RUP Bentel

Weer fouten in RUP Bentel

Fouten en non-communicatie in dossier Bentel zullen de meerderheid zuur opbreken Op de gemeenteraad van donderdag 19 april 2012 lag de voorlopige aanvaarding van een gemeentelijk RUP Bentel ter stemming voor. Bedoeling van dit RUP was oorspronkelijk om enkele historische fouten die in 2009-2010 aan het licht zijn gekomen, maar die gemaakt zijn in 1979, recht te zetten.

Enkele percelen in het oude Bentel blijken nl. nog gedeeltelijk in agrarisch gebied te liggen, wat voor de aanwezige bedrijven leidt tot rechtsonzekerheid.

Het rechtzetten van fouten uit het verleden is een goede reden om dit RUP zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen. De rechtsonzekerheid die voor de ondernemers nu bestaat vraagt om een snelle regeling. Daar is Groen Oud-Turnhout het dus volmondig mee eens.

Echter, tegelijkertijd met deze terechte regularisatie, stelt het College van Burgemeester en Schepenen samen met IOK voor om ook nog een aantal andere veranderingen door te voeren. Veranderingen die vooraf niet met de betrokken buurtbewoners werden overlegd, die massaal protest en bezwaren zullen uitlokken tijdens het openbaar onderzoek en zeer zeker aanleiding zullen geven tot vertraging van dit dossier.

Zo zou de grens van het gewestelijk RUP op Oud-Turnhouts grondgebied worden verlegd en krijgt de ganse Miko site, inclusief de oude directeurswoning, een herbestemming tot "gemengd regionaal bedrijventerrein". Het terrein rond die oude directeurswoning vormt nu een "parkbosje" en doet dienst als buffer voor de nabijgelegen huizen. In het voorstel zou slechts een groenscherm van 10 meter volstaan wat volledig indruist tegen de voorschriften van het regionaal bedrijventerrein, want die leggen een groenbuffer van minstens 30 meter op.

Ook enkele restpercelen van tuinen van omliggende bewoners die nu nog in agrarisch gebied liggen zullen in het voorstel worden omgezet naar woongebied. Op het eerste zicht een terechte regularisatie ware het niet dat dit met de betrokken eigenaars niet werd besproken en dat hen dus niet werd meegedeeld dat zij daarvoor in de toekomst misschien een factuur voor planbaten zullen moeten betalen.

Omwille van de dringende oplossing die moet geboden worden voor de betrokken ondernemingen, had Groen Oud-Turnhout graag ingestemd met de voorlopige aanvaarding van dit RUP Bentel. Fouten in het dossier en vooral de niet-communicatie met de omliggende buurtbewoners hebben ons echter tot onthouding gedwongen.

De huidige meerderheid van CD&V ? N-VA en Sp.a kan zich bij dit 'knoeidossier' niet verschuilen achter een Vlaamse overheid of de Raad van State. De mogelijke vertragingen van de ontwikkelingen op het bedrijventerrein Bentel zijn dit keer uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Burgemeester en zijn Schepenen.

Greet Oris

Fractievoorzitter Groen Oud-Turnhout