Ook Groen dient bezwaar in tegen vergistingsinstallatie

Ook Groen dient bezwaar in tegen vergistingsinstallatie

Bezwaarschrift: Exploitatie van een vergistingsinstallatie en ontpakkingslijn op de site Pannenfabriek (2011-ZO-001836)   Geacht College   Met dit schrijven wenst Groen Oud-Turnhout bezwaar in te dienen tegen de aanvraag van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door nv WellAgri, Zondereigen 7, 2387 Baarle-Hertog om op de percelen gelegen, Pannenfabriek, 2360 Oud-Turnhout, kadastraal gekend 1ste afd., sectie C, nr 34 R 4, een vergistingsinstallatie en ontpakkingslijn te exploiteren.  

Ons bezwaar is gebaseerd op volgende argumenten:

1.    De locatie is omgeven door natuur-, recreatie- en landbouwgebied, is gelegen nabij het Turnhouts Vennegebied en onderworpen aan de Europese vogel- en habitatrichtlijnen. Camping Baalse Hei ligt op wandelafstand.

2.    De ruimtelijke structuurplannen van Turnhout, Oud-Turnhout én de provincie Antwerpen voorzien in een verdere afbouw van industriële activiteit in dit gebied.

3.    Het afval zal worden aangeleverd en het restafval zal worden afgevoerd via de Vaartstraat in Ravels, een straat langsheen een woongebied waarvan de infrastructuur absoluut niet geschikt is om 20 tot 30 vrachtwagens per dag door te jagen.

4.    De vrees van omwonenden voor stankoverlast is niet denkbeeldig. Van gelijkaardige, bestaande installaties is geweten dat ze ondanks voorzorgsmaatregelen heel wat geurhinder veroorzaken.

5.     Lozing van afvalwater, hoe klein ook, betekent een aantasting van de toch al broze waterkwaliteit van de bovenloop van de AA.

6.    Installaties van dergelijke omvang horen thuis op een echt industrieterrein en niet te midden van een landelijke omgeving.

7.    Bovendien is voedselgewassen gebruiken als energiegewassen nefast voor de voedselprijzen en houdt het de productie van voedseloverschotten in stand.

Bovenstaande argumenten zijn, ons inziens, ruim voldoende om deze milieuvergunningsaanvraag te weigeren. Samen met de bevolking van Oud-Turnhout, Turnhout en Ravels hopen wij dan ook dat u aan de provincie een negatief advies zal formuleren en de vergistingsinstallatie er niet komt. 

Greet Oris

Fractievoorzitter Groen Oud-Turnhout

25 januari 2012