Groen stelt zijn kandidaten voor

Groen stelt zijn kandidaten voor

Zet Groen aan het werk in Oud-Turnhout ! Burgers kijken vandaag gretig uit naar een . Ze verwachten uitwegen uit de crisis, slimme ingrepen die verandering teweeg brengen, nu meteen maar ook op lange termijn. Lokale besturen kunnen de motor van zo'n positieve verandering zijn. Ze staan het dichtst bij de inwoners, kunnen gemakkelijk met hen in dialoog gaan en samenwerken.

positief alternatief

Vanuit een open geest wil Groen OT dan ook in dialoog met die inwoners, vernieuwende en creatieve oplossingen aanreiken voor een duurzame, sociale en rechtvaardige, transparante en open samenleving.

 • Duurzaamheid als horizontaal beleid, niet als modewoord,
 • Sociaal en rechtvaardig waarbij respect voor mensen en de wereld voorop staat,
 • Transparant en open waarbij participatie geen verplicht nummertje is maar waar op een goede manier burgers worden betrokken in het beleid, zodat we een groter draagvlak creëren en er betere beslissingen kunnen worden genomen.

Zoals in de afgelopen legislaturen staat Groen steeds klaar om op een constructieve manier aan politiek te doen. Groen is hierin steeds consequent geweest en gebleven, met realisme tegenover technologie en met kennis van de impact op lange termijn, met keuzes die rekening houden met de mens, gebaseerd op duurzaamheid om een wereld te behouden die voor de volgende generaties ook leefbaar en betaalbaar is, met evoluerende keuzes omdat situaties veranderen en omstandigheden evolueren.

Wij zijn anderzijds aangenaam verrast dat na al die jaren sommige partijen enkele nog steeds actuele en belangrijke ideeën uit onze programma's van het verleden overnemen.

We merken dat onze Groen accenten eindelijk een weg hebben gevonden in hun publicaties en kijken nu al hoopvol uit naar de effectieve integratie in hun programma's.

Het gaat om zaken waar we ook de vorige jaren voortdurend de nadruk op hebben gelegd, waar we door het huidige bestuur vaak mee wandelen werden gestuurd en die we nog steeds op tafel willen leggen.

Of wat dacht je van de vraag naar:

 • Een schepen voor duurzame ontwikkeling die, over alle beleidsdomeinen heen, waakt over het duurzame karakter van beleidsbeslissingen?
 • De opmaak van een klimaatplan
 • Een duurzaam aankoopbeleid : milieuvriendelijke, fairtrade- en streekproducten als norm, niet als uitzondering?
 • Meer ruimte voor water, minder verharding, geen bebouwing in overstromingsgebied?
 • Streekeigen bomen, besdragers en vlindervriendelijke planten?
 • Alternatieve energie voor alle gemeentelijke gebouwen?
 • Het aanpakken van sluipverkeer, bijv. van Ravels en Arendonk?
 • Het wegwerken van het schrijnend tekort aan sociale huisvesting?
 • Het verhogen van de budgetten voor sport- cultuur en jeugdpromotie?
 • Het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen?
 • Sociale tussenkomsten zodat cultuur voor iedereen bereikbaar is?
 • Veiligheid rond alle schoolomgevingen?
 • De heractivering van de kindergemeenteraad?
 • Meer gebruik maken van stadsregionale initiatieven zoals De Troef, den Aas, de Assist-klusdienst van het WEB, e.a. zodat sociale economie ook in OT kansen krijgt?
 • Een oplossing voor ons zonevreemd containerpark?
 • Een open communicatie met de bevolking, de adviesraden en de raadsleden?
 • Het voeren van een actief grondbeleid zodat wonen in OT terug betaalbaar wordt?
 • Een duurzaam fiscaal beleid, investeringen en beleggingsinstrumenten die zowel de huidige als de toekomstige Oud-Turnhoutse bevolking ten goede komen?

Dit duidt er alleen maar op dat Groen een progressieve en vooruitziende partij was en nog steeds is.

Er is de voorbije jaren heel wat kostbare tijd verloren gegaan, figuurlijk, maar ook letterlijk want niet investeren in de toekomst, komt die toekomst duur te staan.  Daarom roepen wij de kiezer op om alvast NU voor Groen te stemmen om er voor te zorgen dat onze progressieve ideeën al in de volgende legislatuur kunnen verwezenlijkt worden.

En omdat situaties veranderen en omstandigheden evolueren, actualiseren we die progressieve ideeën o.a. met:

 • OT kernafval en GGO-vrij;
 • Ook in OT een Cambio-wagen;
 • In samenspraak met SCHOT werken aan een brede school;
 • Opwaardering van de rol van ouderen; te veel talenten, te veel ervaring blijft vandaag onaangesproken;
 • Geen prestigieuze "woonzorgcampus" aan de rand van de Aa, maar elke wijk is een woonzorgzone, zodat mensen (zorgbehoevende ouderen en mensen met een beperking) zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen wonen;
 • Een vergrijzende samenleving vraagt om meer openbaar vervoer;
 • Een nauwere samenwerking tussen PWA en OCMW;
 • De parking van Oosthoven als echt autoluw evenementenplein;
 • Onvoorwaardelijk inzetten op allerlei vormen van hernieuwbare energie;
 • Behoudt van de 0.7% voor ontwikkelingssamenwerking;
 • Een rollend woningfonds dat de buurten gericht laat heropleven, erfpacht en recht van opstal moet niet alleen mogelijk zijn voor (sport)verenigingen maar ook voor particulieren zodat wonen goedkoper wordt;
 • Opwaardering van buurtwinkels;
 • Het voorzitterschap van de gemeenteraad hoort bij een gewoon raadslid, niet bij de burgemeester of schepen;
 • De werkgroep informatie en inspraak bestaat niet enkel op papier maar maakt opnieuw actief deel uit van het beleidsproces;
 • Wijken worden een mix van verschillende woningtypes, van jongeren, ouderen, huurders en kopers; ondersteuning ook van nieuwe woonvormen: generatiewonen, cohousing en Abbeyfield-woningen;
 • Een grotere betrokkenheid van kinderen en jongeren;
 • Een groter aanbod van kinderopvang;

Dit willen we doen met onze lijst van kandidaten voor Groen in Oud-Turnhout met 12 vrouwen, waarvan 4 in de top 5 en 11 mannen.

De lijst wordt getrokken door huidig raadslid Greet Oris en als lijstduwer kozen we voor Vlaams Parlementslid Dirk Peeters.

De kandidaten komen uit de 3 woonkernen van Oud-Turnhout en variëren in leeftijd van 20 tot 70+

Bart Hermans ? voorzitter
Greet Oris  ? fractievoorzitter